88326fe83c8acf108b6b9c3775419cb9

Việt Nam đang để Trung Quốc thẳng tay bóp nghẹt nguồn thu ngoại tệ từ dầu khí

Về thực chất, nguồn thu ngoại tệ từ dầu và khí đốt của ngân sách Việt Nam đã bị “đối tác chiến lược toàn diện” Trung Quốc thẳng tay bóp nghẹt.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Trung Quốc Biển Đông công an cộng sản