Nongsanchetfuckchina

Âm mưu xóa sổ một quốc gia, diệt chủng một dân tộc diễn ra như thế nào?

Âm mưu xóa sổ một quốc gia đang diễn ra như thế nào? Thông qua việc mở toang cửa khẩu để nhập nông sản hàng hóa độc hại, núp dưới danh nghĩa rất hợp lý là kinh tế thị trường, giao thương hàng hóa hai chiều qua cửa khẩu biên giới với chính sách thuế quan bằng 0.

 

nợ công Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Trung Quốc công an cộng sản