9 1

Trung Cộng đang đổ tiền để thâu tóm các công ty chứng khoán Việt Nam

-

 

nợ công Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Nguyễn Xuân Phúc Trung Quốc Giáo dục công an cộng sản