An 20190603 formosa ngu n hinh vneconomy

Trung Cộng đang thực hiện 6,175 dự án ở Việt Nam, thâu tóm các vị trí đất đẹp

-