Ria 3 3read only 15677773649911219292769

'Trường ở Tắk Pổ chỉ xây được nếu... có rất nhiều tiền, 600-700 triệu đồng'

-

 

nợ công Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Nguyễn Xuân Phúc thuế công an cộng sản