Safe image 5

TP HCM không đồng ý mức kỷ luật ông Lê Tấn Hùng

Đánh giá hình thức kỷ luật khiển trách Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn là chưa đúng, TP HCM lập hội đồng xem xét lại.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng thuế công an cộng sản