A 10

Thêm một người bị chết trong đồn công an của tỉnh Hậu Giang

-

 

Nguyễn Xuân Phúc thuế Giáo dục Việt Nam cộng sản công an Nguyễn Phú Trọng