THÁI ĐỘ CỦA CHÚNG TA VỀ LỊCH SỬ

Việt Nam giai đoạn 1945- 1975 là một giai đoạn lịch sử tạo ra nhiều ngộ nhận, chia rẻ và mâu thuẫn nhất trong lòng người Việt ở cả hai miền Nam- Bắc.

 

Việt Nam cộng sản Việt Nam Cộng Hòa