Safe image 27

Tướng cấp cao đương nhiệm đầu tiên của Venezuela công nhận “tổng thống tự phong”

-

 

nợ công Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Nguyễn Xuân Phúc Mỹ Giáo dục thuế công an cộng sản