Thu tuong 2

Đất nước không có người hiền tài thì không thể hưng thịnh

 Đây là nhấn mạnh của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Chương trình kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản