H3 77

Từ “khẩu Phật tâm xà”, đến nịnh bợ đảo điên

-

 

Nguyễn Xuân Phúc nợ công Trung Quốc Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản Việt Nam