Dam trau1

Tổ chức lễ hội đâm trâu ‘chui’ để tận thu tiền dân

Không chỉ tổ chức lễ hội đâm trâu “chui,” chính quyền xã Hồng Tiến, thị xã Hương Trà, còn lại dụng cơ hội này để tận thu vơ vét tiền của dân nghèo địa phương.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản