Việt Nam xả rác thải nhựa ra biển nhiều thứ 4 thế giới

Với 112 cửa biển, 80% lượng rác thải biển của Việt Nam xuất phát từ các hoạt động trên đất liền.