Sao phải chính quy hóa và trang bị vũ khí cho công an xã?

Bộ Công an sẽ điều 25.000 công an chính quy xuống xã, thị trấn nếu Luật công an nhân dân (sửa đổi) được thông qua, đồng thời công an xã sẽ được trang bị vũ khí quân dụng. Vì sao lại có những thay đổi trên?

 

Việt Nam cộng sản công an Nguyễn Phú Trọng