Img 2411

Số tiền hàng triệu tỉ đồng thu được từ thuế xe đang được sử dụng để làm gì? Thưa ông!

-

 

Giáo dục thuế nợ công Nguyễn Xuân Phúc Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản Việt Nam