Minh hoa cong chuc 3

Sự thật, dân đang phải nuôi báo cô bao nhiêu cán bộ?

Vì người ta “không cãi, không chửi ai, chỉ đi ra đi vào” nên tạm kết luận họ bị “khiếm ngôn” tức là bị câm.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản