Vn kenh bi o nhiem

Quảng Ngãi: Dân tức giận đổ đất chặn dòng kênh bị ô nhiễm

-

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Nguyễn Xuân Phúc Giáo dục thuế công an cộng sản