Vn qhcsvn thao luan ngan sach

Quốc hội CSVN thảo luận ngân sách 2019 ‘bóc ngắn cắn dài’

Quốc hội CSVN dành trọn ngày hôm Thứ Hai 29/10/2018 “thảo luận sâu” về ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công trung hạn mà ai cũng biết chỉ làm chiếu lệ để thông qua.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản