Safe image 2 6

Phác thảo chân dung những kẻ “h.ại nước, h.ại dân”

Những kẻ “h.ại nước, h.ại dân” ngày nay không nằm riêng trong phạm vi một “nho’m l.ợi íc.h”, họ là một tập hợp “thượng vàng, hạ cám”

 

Giáo dục thuế Nguyễn Xuân Phúc nợ công Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản Việt Nam