1 3be5c2d390d5135c37bd3dce6d42f978 1 1327983274 1437671087735 15367352234591938434555 1536735322205

PHỒN VINH GIẢ TẠO!

Theo Tổng cục thống kê của nhà cầm quyền thì thu nhập bình quân tính theo đầu người GDP của Việt nam năm 2017 là 2.340 usd.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản