Image 16

Ông Nguyễn Phú Trọng sẽ kiêm chức Chủ tịch nước

Ông tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng được Hội Nghị Trung ương 8 giới thiệu đảm nhận luôn chức chủ tịch nước.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản