Nhiều người Việt đồng loạt t.ẩy ch.ay b.ia Sài Gòn đã rơi vào tay doanh nhân gốc Tàu

“Hãng b.ia Sài Gòn đã bị bán đứt 100% cho doanh nghiệp Thailand, đứng đằng sau là Trung Quốc. Tôi t.ẩy ch.ay loại b.ia này! ” Đó là lời tuyên bố của thầy gia’o Đặng Đăng Phước, khi hãng b.ia Sài Gòn bị doanh nhân gốc Trung Quốc mua lại dưới mác Thái Lan.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Trung Quốc công an cộng sản