Nguyen thien nhan

Nguyễn Thiện Nhân bán đất Sài Gòn kiếm tiền nuôi đảng?

26,000 hécta đất = 1.5 triệu tỷ đồng chi ngân sách năm 2018!

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản