Sieu giau hsvy

NGHĨ GÌ VỀ GIỚi SIÊU GIÀU TẠI VIỆT NAM

Trong Hiến pháp nước “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” đã minh định quyền độc tôn lãnh đạo của đảng cộng sản, và đảng cộng sản lấy danh nghĩa là “lực lượng tiên phong của giai cấp công nhân và nông dân” Việt nam để tìm sự chính danh cho quyền lãnh đạo tuyệt đối của mình. Họ lý luận rằng chỉ có họ mới là người yêu nước, là người bảo vệ quyền lợi của dân tộc và nhất là người đại diện cho giai cấp vô sản lãnh đạo đất nước để thực hiện công bằng xã hội, bảo đảm cho giai cấp vô sản không bị bóc lột, bảo đảm cho đất nước không bị sự thống trị của giai cấp “tư bản thối nát”.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản