Bo noi chinh dai loan

Đảng Cộng sản tại Đài Loan bị giải thể

Để cải thiện cạnh tranh lành mạnh giữa các đảng phái chính trị tại Đài Loan, tháng 11/2017 Viện Lập pháp Đài Loan đã qua trình tự “ba lần đọc” để thông qua “Luật Chính đảng”, kể từ khi luật này đưa vào thực hiện đã tăng cường cơ chế kiểm toán tài chính và rút lui đối với các đảng phái chính trị, Bộ Nội vụ Đài Loan xác nhận đã có 24 đảng phái chính trị trong đó có đảng Cộng sản Đài Loan tuyên bố giải thể.

 

Trung Quốc cộng sản Đài Loan