Nếu không khẩn trương sẽ có lúc Việt Nam sẽ bị cô lập như năm 1979 và TQ sẽ tràn sang x-âm lược

Nếu Việt nam không chịu xây dựng niềm tin c-hiến lược với Mỹ và thế giới mà cứ lệ thuộc vàoTrung Quốc thì sẽ có lúc Việt Nam sẽ bị cô lập như năm 1979 và tàu sẽ thôn tính.

 

Việt Nam Trung Quốc Biển Đông công an cộng sản