1 19

Nếu nghĩa vụ quân sự là vinh quang, sao con cán bộ không muốn nhận?

-

 

nợ công Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Nguyễn Xuân Phúc Biển Đông công an cộng sản