1 49

Năm tháng, Việt Nam chi $30 tỷ mua hàng Trung Quốc

-