71873145 10159232005225620 2924521279992102912 n

LUẬN VỀ KHÔN VÀ DẠI

-

 

nợ công Nguyễn Xuân Phúc thuế Giáo dục Biển Đông Việt Nam cộng sản công an Nguyễn Phú Trọng