UBND cấp huyện được ban bố lệnh giới nghiêm

Luật Quốc phòng đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 8-6-2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2019.