Đại biểu Quốc hội: “Ngân sách nhà nước phụ thuộc vào bán đất và tài nguyên”

Việc thu chi ngân sách nhà nước hiện nay về cơ bản chỉ đủ đáp ứng cho tiêu dùng và trả nợ, đồng thời cân đối ngân sách vẫn phụ thuộc nhiều vào việc bán đất, tài nguyên và tài sản nhà nước.