BIỂU TÌNH THỂ HIỆN SỨC SỐNG CỦA MỘT QUỐC GIA

 

Có lẻ nếu mất nước thì nghìn năm sau sẽ nhớ lại để khinh bỉ thế hệ đang sống hôm nay : một thế hệ cúi đầu.