Bộ quốc sử Việt Nam lần đầu tiên đề cập nhiều vấn đề nhạy cảm

Bộ quốc sử Việt Nam không né tránh những "khoảng trống nhạy cảm" như chính quyền Việt Nam Cộng hòa, hải chiến bảo vệ Hoàng Sa, Trường Sa.