45147766 10158200661155620 5674688594531319808 n

KHÔNG XỦ LÝ ĐƯỢC PHÁ RÙNG VÌ CÓ CÁN BỘ TRONG ĐÓ

Mày hỏi tao nhà nước này là nhà nước pháp trị hay đảng trị à? Mày còn nói mày không phân biệt được thế nào là nhà nước pháp trị và chế độ đảng trị à? Mày ngu lắm!

 

nợ công Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản