Safe image 3 4

Không dân nào đóng thuế nuôi nổi bộ máy này

Đó là phát biểu của đại biểu Trần Du Lịch tại diễn đàn quốc hội, khi bàn về việc tăng lương cho cán bộ công chức. Bởi vì, để cải cách tiền lương theo đúng lộ trình, cần phải có 40.000 tỉ đồng. Vác cuốc đào đâu ra bây giờ?

 

nợ công Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản