Photo1540293110866 1540293110866679500826

Không còn đất để bán, Đà Nẵng sẽ 'âm' nguồn thu

Bây giờ chúng ta nhìn lại nguồn thu mới thấy thu ngân sách Trung ương thì không đạt, thu ngân sách địa phương vượt mức. Theo đó, tổng thu ngân sách tăng 3% nhưng cái gì tạo ra 3% để bù lỗ cho Trung ương đó là đất.

 

nợ công Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản