Tuong lai nao cho viet nam tien toi dan chu hay van giu doc tai

KHAI DÂN TRÍ VÀ TIẾN TRÌNH DÂN CHỦ HÓA VIỆT NAM

Dân trí là nền tảng của một xã hội, nó quyết định chiều hướng và tốc độ phát triển của xã hội đó. Nó cũng tạo nên bản sắc và phẩm chất của một dân tộc.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản