Thuongtuongphuongminhhoa3

Kỷ luật cảnh cáo Thượng tướng Quân đội Phương Minh Hoà

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Thượng tướng Phương Minh Hoà bằng hình thức cảnh cáo.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản