Safe image 1 13

Hai năm thực hiện tinh giản biên chế đã tăng thêm 96.000 người và chi thường xuyên tăng 16,25%

Theo Nghị quyết số 39-NQ/TW (ngày 17-4-2015) của Bộ Chính trị, mỗi năm phải tinh giản 70.000 người, sau 2 năm thực hiện phải giảm 140.000 người mới theo tiến độ nhưng thực tế ngược lại, không giảm được mà còn tăng lên 96.000 người…

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản