Hơn 10 triệu người Đài Loan quyết t.ử ch.iê’n với Trung Quốc để bảo vệ độc lập chứ không chịu làm n.ô l.ệ

Hơn 10 triệu người Đài Loan quyết t..ử c.h..iê’n với Trung Quốc để bảo vệ độc lập chứ không chịu làm n.ô l.ệ.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Trung Quốc công an cộng sản