LỜI NHẮN CỦA CHÁU TRẦN HOÀNG PHÚC TỪ TRẠI TẠM GIAM SỐ 1 SAU PHIÊN TÒA PHÚC THẨM NGÀY 10/7/2018

Phúc nói rằng: dù chế độ nhà tù có khắc nghiệt, dù ai đó muốn dùng những trò hèn kế bẩn với Phúc thì Phúc vẫn sẽ không bao giờ tuyệt thực. Phúc sẽ ăn để sinh tồn vì có sinh tồn thì Phúc mới có thể đấu tranh cho nhân quyền, cho công lý.