5 7

Dân Đồng Tâm nói sẵn sàng đổ máu để bảo vệ đất

-

 

nợ công Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Nguyễn Xuân Phúc thuế công an cộng sản