Vn bot cai lay giu nguyen 1

CSVN quyết giữ trạm thu phí BOT Cai Lậy để tận thu tiền dân

-

 

thuế Giáo dục nợ công Nguyễn Xuân Phúc Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản Việt Nam