Nhat phe lieu hn afp 2012

CSVN khoe lợi tức đầu người trung bình hơn $2,500/năm

Chế độ Hà Nội khoe nền kinh tế tăng trưởng tốt chín tháng đầu năm 2018 với tỉ lệ gần 7% và lợi tức đầu người trung bình lên được $2,540 một năm.

 

nợ công Việt Nam Nguyễn Phú Trọng thuế công an cộng sản