Images 3

Công an thế chấp thẻ ngành, thẻ đảng, vay tiền rồi trốn nợ

-

 

cộng sản Việt Nam Giáo dục thuế nợ công Nguyễn Xuân Phúc Nguyễn Phú Trọng công an