Chia lại cả nước thành 7 vùng, Gia Lai thuộc Nam Trung Bộ, Lâm Đồng tách khỏi Tây Nguyên

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đề xuất phân chia cả nước thành 7 vùng kinh tế – xã hội, thay vì 6 vùng như hiện nay.

 

nợ công Việt Nam công an cộng sản