1 221461

Châu Phi dựng rào cản đầu tư Trung Quốc

Nhiều nước thu thuế cao đối với công ty nước ngoài và ưu đãi công ty địa phương nhằm đối phó ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc.

 

Trung Quốc cộng sản