B9788f3b c4f5 4148 9347 f63f0b9cf704

Cán bộ đảng sai phạm đất đai bị chuyển công tác

Viên chức đảng chịu trách nhiệm trong vụ bán rẻ đất công cho tư nhân, tại Sài Gòn được chuyển sang làm nhiệm vụ khác.

 

thuế Nguyễn Xuân Phúc Nguyễn Phú Trọng công an Việt Nam cộng sản