394a6917 4f4f 489e 80f6 b3a3c8305454

Các nạn nhân khởi kiện công ty Formosa Hà Tĩnh ra tòa

-

 

Nguyễn Phú Trọng cộng sản Việt Nam