F621ab11 0f7a 4548 86ac b4e83e59644a

Cá nuôi chết hàng loạt tại khu vực gần nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận vào ngày 25 tháng 6 cho biết  xuất hiện hiện tượng cá chết hàng loạt tại khu vực nuôi cá lồng bè gần nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân.

 
 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Trung Quốc cộng sản